Voorkeursalternatief

In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering. Tijdens de verkenningsfase was het mogelijk om op deze pagina zorgen, suggesties en ideeën met ons te delen op de kaart. Hier is veel gebruik van gemaakt: ruim 125 reacties werden er geplaatst! Hieronder vind je welke ideeën en wensen we al wel hebben uitgewerkt, welke niet passen in het dijkontwerp en welke wensen en ideeën we in de komende fase nader moeten onderzoeken.

Welke wensen nemen we mee?

Hieronder vind je een lijst met wensen die zijn geaccepteerd. Dat wil zeggen dat we de wens meenemen in de dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer. Een nadere toelichting is bij elke wens beschreven.

Welke wensen nemen we niet mee?

Helaas kunnen we niet alle wensen meenemen in het project. Dat heeft veel verschillende redenen, bijvoorbeeld als de wens te duur is of buiten het bereik van het project valt. Een nadere toelichting is bij elke wens beschreven.

Staat jouw wens of idee er niet tussen?

Heb je ook een wens of idee ingebracht? Bekijk dan hieronder onze terugkoppeling. Kun je jouw wens of idee niet terugvinden? Mogelijk hebben we die niet goed verwerkt, onze excuses daarvoor. Je kunt dan het best contact met ons opnemen via het telefoonnummer 058-292 2222 of door te mailen naar waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl.

Wens: Minimaliseer de ingrepen in het Waddengebied, zoals zandsuppletie en baggeren, vanwege de impact op het bodemleven. Stimuleer in plaats daarvan een natuurlijke ontwikkeling met kwelders en slibinvang.

Antwoord: Het beschermen van het Natura 2000- gebied van de Waddenzee is geregeld via de Wet natuurbescherming. De dijkverbetering dient zich vanzelfsprekend te houden aan de wet- en regelgeving.

Wens: Bij Moddergat komt het water tot aan de dijk, dit dient behouden te blijven binnen het project.

Antwoord: Ter plaatse van Moddergat wordt geen voorland aangelegd, dus het water blijft tot aan de dijk staan.

Wens: Binnen het project dient de zomerpolder bij 't Schoor als hoogwatervluchtplaats en broedlocatie voor vogels behouden te blijven.

Antwoord: Op dit stuk van de dijk (deelgebied 3) is gekozen voor een harde bekleding en een binnenberm. Daarmee is geen extra ruimte buitendijks nodig en daarom zal de dijkverbetering geen invloed hebben op de zomerpolder.

Wens: De grote stenen bij Koehool moeten bewaard blijven ten behoeve van de korstmossen.

Antwoord: De Noorse keien bij Koehool blijven behouden. Mogelijk is het nodig om de aansluiting tussen de keien en de bekleding te verbeteren, waardoor de korstmossen verloren kunnen gaan. Dit wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt.

Wens: Voorkom negatieve effecten op de mosselbanken bij Wierum door het project, leg geen voorland aan.

Antwoord: Op dit stuk van de dijk (deelgebied 3) is gekozen voor een harde bekleding en een binnenberm. Daarmee is geen extra ruimte buitendijks nodig. We verwachten daarom geen negatieve effecten op de mosselbanken bij Wierum.

Wens: Realiseer een groene zeedijk met flauwe grastaluds tussen Zwarte Haan en Ternaard. Een breed voorland met kwelders beschermt de dijk tegen golven en is landschappelijk aantrekkelijk.

Antwoord: Op dit stuk van de dijk (deelgebied 2) is gekozen voor een groene dijk. Deze wens is dus onderdeel van het ontwerp van de dijk. Let op: voorwaarde voor het accepteren van deze wens is de vergunbaarheid van de groene variant.

Wens: Realiseer een groene zeedijk met flauwe grastaluds bij Paezemerlannen. Een breed voorland met kwelders beschermt de dijk tegen golven en is landschappelijk aantrekkelijk.

Antwoord: Op dit stuk van de dijk (deelgebied 4) is gekozen voor een groene dijk. Deze wens is dus onderdeel van het ontwerp van de dijk. Let op: voorwaarde voor het accepteren van deze wens is de vergunbaarheid van de groene variant.

Wens: Voeg een kwelder toe tussen Holwerd en Ternaard. Deze wordt goed onderhouden (door vee), de dijk wordt versterkt en er is meer ruimte voor weidevogels.

Antwoord: Op dit stuk van de dijk (deelgebied 2) is al voorland aanwezig en deze blijft behouden bij de groene variant. Deze wens is dus onderdeel van het ontwerp van de dijk.

Wens: Leg een lage dijk of golfbreker aan op enige afstand van de zeedijk. Dit verlaagt de golfoploop en biedt kansen voor de natuur en beleving daarvan.

Antwoord: Het aanleggen van een lage dijk of golfbreker is niet opgenomen in een van de varianten van de dijkverbetering. We verwachten dat de toepassing niet effectief genoeg is en ook onzeker is qua vergunbaarheid. We sturen dit idee naar collega's van het Fries Programma Waddenkust, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Voorkom dat de Eendenkooi bij Ternaard verloren gaat door verzilting. Bomen van de kooi overleven niet op zilte grond.

Antwoord: De Eendenkooi bij Ternaard valt buiten de scope van het project. Bovendien heeft de dijkverbetering geen of zeer beperkte invloed op verzilting. Deze wens krijgt dan ook geen plek in het project. We sturen deze wens naar collega's van het Omgevingsproces Ternaard, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Het versterken van gebieden voor Wadvogels en voor vismigratie dient gecombineerd te worden met een groot bereik van zoetwater diep in de boezem, tot aan de Grote Wielen en het Lauwersmeer.

Antwoord: Het aanpassen van het binnenlands watersysteem valt buiten de scope van het project. Bovendien heeft de dijkverbetering geen of heel beperkt invloed op het wateryssteem. We sturen dit idee naar collega's van het Fries Programma Waddenkust, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Voer geen maatregelen uit in het binnendijkse gebied. Dit om het karakter van de dorpen te behouden voor de toekomst en verslechtering van binnendijks landbouwgebied te voorkomen.

Antwoord: Op de meeste plekken is binnendijks geen ruimte nodig voor de dijkverbetering. Echter, op een aantal plekken is juist wel binnendijks ruimte nodig. Er zijn meerdere redenen om niet buitendijks of met constructie te versterken. Voor de afweging verwijzen we graag naar de nota over het voorkeursalternatief (VKA nota).

Wens: Realiseer een fietspad aan de buitenzijde van de dijk vanwege het uitzicht op het wad.

Antwoord: Het realiseren van een fietsverbinding is onderdeel van het project 'Op Paad lâns it Waad'. Op sommige delen kan de fietsverbinding op de buitenzijde van de dijk liggen, maar niet overal. De wens valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen deze wens naar collega's van het projectteam Op Paad lâns it Waad, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: In plaats van asfalt dienen er betonblokken gebruikt te worden. Deze dienen overdekt te zijn met een kleidek met grasbegroeiing.

Antwoord: Het overdekken van betonblokken met klei en gras is technisch niet uitvoerbaar, omdat beton een deel van zijn sterkte aan de holle ruimte tussen de blokken ontleent. Het toevoegen van klei en gras maakt deze bekleding minder veilig. Deze wens krijgt dan ook geen plek in het project.

Wens: Realiseer een (jacht)haven voor recreatie bij Holwerd

Antwoord: Het realiseren van een (jacht)haven bij Holwerd valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen dit idee naar collega's van het Gebiedsproces Holwerd, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Herstel de pier bij Peazemerlannen richting Bantshaven zodat het gebied weer afgesloten is van de zee. Dit biedt ruimte voor natuur en vogels, en om te fietsen en wandelen.

Antwoord: Het herstel van de pier bij Peazemerlannen valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen dit idee naar collega's van het Gebiedsproces Paesens Moddergat, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Herstel het kanaal tussen Westhoek en Zwarte Haan als zwemplek, voor sportvissen, zoetwaterbuffer voor landbouw en ecologische functie.

Antwoord: Het herstel van het kanaal tussen Westhoek en Zwarte Haan als zwemplek valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen dit idee naar collega's van het Gebiedsproces Koehool-Nieuwe Bildtzijl, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Realiseer een kleirijperij. Slibwinning voor de dijk, door middel van kwelderwerken, heeft mogelijk invloed op het oplossen van de veiligheidsopgave.

Antwoord: Het realiseren van een kleirijperij is onderzocht als kans in de dijkverbetering, maar is afgevallen. Het rijpen van klei neemt zo'n 5 jaar in beslag en dat past niet binnen de planning van deze dijkversterking. We sturen dit idee naar collega's van het Fries Programma Waddenkust, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Realiseer een meer in noordwest-Friesland ten behoeve van recreatie. Andere voordelen zijn klei voor dijkophoging, zand voor handel, waterbergingsoppervlak

Antwoord: Het realiseren van een meer in noordwest-Friesland valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen dit idee naar collega's van het Gebiedsproces Koehool-Nieuwe Bildtzijl, waar het mogelijk een plek kan krijgen in een gebiedsproces.

Wens: Realiseer een spuikom buitendijks naast de pier Holwerd. Tijdens hoogtij loopt de spuikom vol om de vaargeul naar Ameland te doorspoelen.

Antwoord: Het realiseren van een spuikom naast de pier van Holwerd valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen dit idee naar collega's van het projectteam Bereikbaarheid Ameland, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Realiseer een bufferzone van terpeilanden in het Waddengebied, zo’n 5 km uit de kust. De tussenliggende lagune staat onder invloed van getijden waar afzetting van sediment plaatsvindt. Het gebied leidt tot een impuls voor natuur, ecologie en toerisme.

Antwoord: Het realiseren van een bufferzone van terpeilanden in het Waddengebied valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen dit idee naar collega's van het Fries Programma Waddenkust, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Wens: Het project dient actieve verzilting binnendijks te voorkomen. Dit is waardevolle landbouwgrond.

Antwoord: Het huidige ontwerp veroorzaakt geen verslechtering van de huidige situatie. Echter, het voorkomen van verzilting valt buiten de scope van de dijkverbetering. Deze wens krijgt dan ook geen plek in het project.

Wens: Voer een Landbouw Effect Rapportage (LER) uit om de sociale en economische belangen van de landbouw integraal onderdeel te maken van de verkenning.

Antwoord: We hebben de noodzaak om een Landbouw Effect Rapportage uit te voeren onderzocht. Het effect van de dijkverbetering op de landbouw is beperkt. In afstemming met de LTO is dan ook besloten geen LER uit te voeren.

Wens: Voorkom dat landbouwgrond in de Ternaarderpolder binnen het project als natuurgebied wordt ontwikkeld.

Antwoord: De Ternaarderpolder valt buiten de scope van de dijkverbetering. We sturen deze wens naar collega's van het Omgevingsproces Ternaard, waar het mogelijk een plek kan krijgen in een gebiedsproces.

Wens: Verhoog de zomerdijken voor de waterveiligheid en tegen zoute kwel. Daarmee blijft de zomerpolder behouden als agrarisch, cultuurhistorisch en weidevogelgebied.

Antwoord: Het verhogen van de valt buiten de scope van de dijkverbetering omdat dit weinig effect heeft op waterveiligheid. We sturen dit idee naar collega's van het Fries Programma Waddenkust en het Gebiedsproces Bûtendyks, waar het mogelijk wel een plek kan krijgen.

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen